Nieuwsoverzicht

19-03-2018 | Afstand doen van een erfenis ten gunste van een ander

In de regel wordt een nalatenschap aanvaard. Maar soms bestaat de wens om, ondanks dat de nalatenschap een positief saldo heeft, toch afstand daarvan te doen (te verwerpen). De reden daarvan kan zijn dat men een ander familielid (meer) wil laten erven. Bijvoorbeeld een ouder die erfgenaam is van zijn ouder, maar die het geld niet nodig heeft en dit wil laten toekomen aan zijn kind(eren).

Lees meer...

19-03-2018 | Vereniging kan niet over één nacht ijs bij ontzetting of opzegging lidmaatschap

Soms is een bestuur helemaal klaar met een of meer leden vanwege hun gedrag. Misschien herkent u het vanuit uw eigen omgeving. Maar het is niet zo eenvoudig om die leden te ontzetten uit hun lidmaatschap of hun het lidmaatschap te ontzeggen. Er is onderscheid tussen die laatste twee. En dan nog spelen meer criteria een rol.

Lees meer...

12-03-2018 | Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor ondernemers

Vanaf 2018 trouwen, zonder huwelijkse voorwaarden, betekent dat je gaat trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat is een gemeenschap van goederen die van toepassing is op wat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd en privévermogen van daarvóór of ontstaan gedurende het huwelijk door het ontvangen van een erfenis.

Lees meer...

12-03-2018 | Discussie over wilsbekwaamheid voorkomen met tijdig levenstestament

Aan de notaris wordt wel eens de vraag voorgeschoteld of iemand nog wel een levenstestament of volmacht kan opstellen. Vaak wordt deze vraag dan gesteld door bijvoorbeeld een kind, een partner of een naaste die de ander ondersteunt in het dagelijks leven omdat er bij die persoon bijvoorbeeld een diagnose dementie is vastgesteld, een beroerte is geweest of een ernstig ongeluk.

Lees meer...

05-03-2018 | Ook voor garagebox of parkeerplaats naar de notaris

Dat een woning alleen kan worden overgedragen via de notaris is algemeen bekend. Het komt echter vaak voor dat er een losse garagebox of parkeerplaats verkocht/gekocht wordt. Een garagebox of een losse parkeerplaats is echter voor de wet ook een registergoed en kan uitsluitend via een notariele akte van levering gevolgd door registratie bij het kadaster worden overgedragen. Een garagebox of parkeerplaats kan een zelfstandig kadastraal perceel zijn of een appartementsrecht.

Lees meer...

05-03-2018 | Schuldeisers benadelen via uitvoeren periodiek verrekenbeding gaat niet door

Wie huwelijkse voorwaarden wijzigt met de stille bedoeling om daarmee schuldeisers te benadelen, rekent zich onterecht rijk. Dat overkwam een echtpaar dat met de wijziging het gemeenschappelijke huis aan de vrouw toebedeelde en de vordering die de man daaruit kreeg verrekende met een vordering van de man op de vrouw. Die vordering kwam voort uit de uitvoering van een periodiek verrekenbeding dat in de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden stond.

Lees meer...

26-02-2018 | Huwelijk en eigen woning na 1 januari 2018

Voor velen ongemerkt is per 1 januari 2018 in Nederland een geheel nieuw huwellijksgoederenrecht ingevoerd. Tot 1 januari 2018 kende Nederland het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor werden door een huwelijk alle bezittingen en schulden van de nieuwbakken echtgenoten op een hoop geveegd en was voortaan alles gezamenlijk. Aanstaande echtparen die dit niet wilden, moesten voor het huwelijk naar de notaris om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Per 1 januari 2018 is de automatische gemeenschap van goederen verleden tijd en is er een nieuw stelsel ingevoerd.

Lees meer...

26-02-2018 | Uitruil woning met pensioenrechten bij echtscheiding leidt tot hogere fiscale aanslag

Echtscheiding met pensioenverrekening leidt een aanslag van de fiscus. De fiscus kwalificeert dit als een te belasten periodieke uitkering. Dat is onder meer het geval als u samen overeenkomt om bijvoorbeeld het huis toe te kennen aan de ene partner en – als compensatie voor die overbedeling – verrekening van pensioenrechten van die partner met de andere partner.

Lees meer...

19-02-2018 | Taak executeur zit er op na beneficiaire aanvaarding

In veel testamenten wordt de notaris benoemd als executeur. De laatste jaren heeft het benoemen van executeurs een vlucht genomen en worden ook familieleden of vrienden in het testament als executeur aangewezen. Treedt u op als executeur of bent u aangewezen als executeur, wees u dan bewust van de vele regels die voor uw werk gelden. Een daarvan is dat uw werkzaamheden als executeur op grond van de wet zijn beëindigd nadat een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard.

Lees meer...

19-02-2018 | Instellen bewind en mentorschap aan strakke regels gebonden

Zelfbeschikking van ieder mens afzonderlijk is een groot goed in het recht. Niet iedereen kan die verantwoordelijkheid zelf aan. In die situaties zijn beschermingsmaatregelen als bewind, mentorschap en curatele mogelijk. De betrokkene kan daar echter tegen in het geweer komen. Bijvoorbeeld als deze beseft wel hulp en advies nodig te hebben, maar vindt dat hij of zij die ook zonder beschermingsmaatregelen kan inwinnen. Het woord is dan aan de rechter.

Lees meer...

12-02-2018 | Vaststelling wilsonbekwaamheid met waarborgen omkleed

Zowel de notaris als de rechter wordt steeds vaker voor de vraag gesteld om te beoordelen of iemand al dan niet wilsbekwaam is. Kan iemand zelfstandig beslissingen nemen en de gevolgen daarvan overzien? Als u dat kunt, bent u wilsbekwaam. Kunt u dat niet, dan heet dat wilsonbekwaam. Iemand anders moet dan namens u besluiten nemen. Gelukkig wordt u niet zo eenvoudig als wilsonbekwaam beoordeeld. U bent wilsbekwaam totdat is vastgesteld dat u dat niet bent. Wanneer dat dan precies is, is niet helemaal te zeggen. Het proces daarheen gaat immers meestal geleidelijk.

Lees meer...

12-02-2018 | Meer eenmanszaken in Nederland

Eind 2017 telde ons land substantieel (5%) meer bedrijven dan een jaar eerder. De eenmanszaken nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening: 79.500. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee wordt de lijn van de afgelopen jaren verder doorgezet.

Lees meer...

05-02-2018 | Bij volmacht aangebrachte aanvullende of afwijkende bedingen in leveringsakte houden geen stand

De juridische overdacht van de eigendom van huizen en grond gaan in veel gevallen bij volmacht van de verkoper aan bijvoorbeeld het notariskantoor na goedkeuring van de concept-leveringsakte door de verkoper. Soms is het ook de koper die een volmacht afgeeft. De vraag is hoe ver een dergelijke volmacht door de koper mag gaan.

Lees meer...

05-02-2018 | Belang van kind telt bij regeling juridisch ouderschap in lesbische relatie

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk in een lesbische relatie krijgt ook in juridische zin meestal twee moeders, de biologische moeder en de “meemoeder”. Echtscheidingen in deze relaties brengen nogal eens de wens met zich mee of de erkenning door de meemoeder na de echtscheiding te laten vernietigen door de rechter. Voor de rechter zijn in dergelijke gevallen de familierechtelijke banden met de bloedverwanten van beide moeders van doorslaggevend belang.

Lees meer...

29-01-2018 | Dwingend recht en goede zeden belangrijker dan bepalingen in testament

Soms willen mensen bepalingen in hun testament opnemen die in strijd zijn met rechtsregels waar niet van mag worden afgeweken – ook niet bij testament – of in strijd zijn met de goede zeden. In de meeste gevallen is de waarschuwing van de notaris voldoende dat de wensen indruisen tegen dwingend recht of goede zeden. Zo af en toe wordt die raad in de wind geslagen en komen die wensen toch in het testament. Bij de afwikkeling van de erfenis stelt de rechter dan alsnog orde op zaken.

Lees meer...

29-01-2018 | Niet alle afspraken met betrekking tot wijziging huwelijkse voorwaarden houden stand

Een koppel was getrouwd op huwelijkse voorwaarden waarin is vastgelegd dat zij de toename van vermogen tijdens hun huwelijk pas zullen verrekenen aan het einde van hun huwelijk, of als zij eerder de huwelijkse voorwaarden aanpassen of opheffen. Zij waren in een onderhandse overeenkomst wijzigingen overeengekomen. Het risico bestaat dat een dergelijke afspraak door dwingende wettelijke regels opzij wordt gezet. Onderhands overeengekomen afspraken houden dan geen stand.

Lees meer...

22-01-2018 | Strikte regels voor omzetten zuivere in beneficiaire aanvaarding

Sinds vorig jaar kunnen erfgenamen die een erfenis zuiver hebben aanvaard, na ontdekking van een schuld waarvan zij het bestaan niet konden weten, de rechter vragen om de zuivere aanvaarding alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding, een aanvaarding voor zover de boedel positief uitpakt. De crux bij de beoordeling ligt bij wat verstaan wordt onder het begrip “niet konden weten”

Lees meer...

22-01-2018 | Waardedaling eenmanszaak na echtscheiding is risico ondernemer

Het komt regelmatig voor dat ex-partners na echtscheiding twisten over de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Uiteindelijk moet de rechter er dan aan te pas komen. Zo ook in een situatie waarin een van de partners ten tijde van het huwelijk een eenmanszaak voerde, die na de echtscheiding sterk in waarde daalde. Gevolg: onenigheid tussen beide partners wie dat verlies zou moeten dragen.

Lees meer...

15-01-2018 | Regels voor girale schenking onder uitsluitingsclausule

Bij echtscheidingen ontstaat nogal eens verschil van mening over het antwoord op de vraag of girale schenkingen al dan niet onder uitsluiting van de aangetrouwde partner zijn gedaan. Welke regels gelden daar eigenlijk voor?

Lees meer...

15-01-2018 | Opheffing huwelijkse voorwaarden geldt ook bij echtscheiding

In veel huwelijken zijn huwelijkse voorwaarden opgemaakt op basis van koude uitsluiting en zonder verrekenbeding. Soms worden na een aantal jaren huwelijk de huwelijkse voorwaarden gewijzigd of opgeheven zodat er weer algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Daarmee wil het koppel erfbelasting besparen ingeval van overlijden.

Lees meer...

08-01-2018 | Ondernemers veranderen nauwelijks van rechtsvorm

Als ondernemers eenmaal een rechtsvorm hebben gekozen, veranderen ze deze zelden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Alleen IB-ondernemers met hogere winstinkomens stappen soms over naar een vennootschap.

Lees meer...

08-01-2018 | Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingegaan. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Lees meer...

18-12-2017 | Spijt van het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Bent u op grond van de wet of een testament aangewezen als erfgenaam, dan heeft u drie keuzes: de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wat u kiest, bepaalt in hoeverre u aanspraak kunt maken op de bezittingen van nalatenschap maar ook in hoeverre u aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

Lees meer...

18-12-2017 | Ontbindende voorwaarde bij ernstige constructieve gebreken

Bij het kopen van een woning is het wettelijk verplicht dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Nadat verkoper en koper getekend hebben, heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd waarbinnen de koop zonder opgave van redenen ontbonden kan worden. In de meeste koopovereenkomsten worden nog aanvullende ontbindende voorwaarden opgenomen. Een voorbeeld daarvan is een ontbindende voorwaarde voor het niet verkrijgen door de koper van een passende financiering. De vervulling van een ontbindende voorwaarde heeft tot gevolg dat de koop automatisch is ontbonden. In de meeste gevallen is er echter in de koopovereenkomst bepaald dat een partij zich op het intreden van zo'n voorwaarde expliciet moet beroepen.

Lees meer...

11-12-2017 | Recht op informatie bij aandeelhoudersconflict

Conflicten binnen een besloten vennootschap zijn vaak hele lastige conflicten, vooral omdat vaak de emotie die schuil gaat achter het feitelijke conflict de verhoudingen tussen de aandeelhouders zo op scherp zet. Veel aandeelhoudersconflicten gaan over verstrekte informatie en soms ook over de informatieverstrekking zelf.

Lees meer...

11-12-2017 | Schenkingsvrijstelling effectief middel voor verlagen hypotheekschuld

Een belastingvrije schenking tot €100.000 mogelijk maken voor de financiering van een woning heeft bijgedragen aan een lagere totale en gemiddelde hypotheekschuld van Nederlanders. Ook het aantal hypotheken dat ‘onder water staat' is door de fiscale regeling in de jaren 2013 en 2014 verminderd.

Lees meer...

04-12-2017 | De personenvennootschap van zegen tot last

Heel veel bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma is een bijzonder flexibel instrument uit de gereedschapskist van de ondernemingsrecht jurist. U heeft geen notaris nodig, de personenvennootschap is zo ingeschreven bij de kamer van koophandel, in- en uittreden is zo geregeld de personenvennootschap is fiscaal transparant en u heeft van doen met grotendeels regelend recht, zodat u zelf heel veel kunt bepalen en inrichten.

Lees meer...

04-12-2017 | Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Er ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer bij het aangaan van het huwelijk. In plaats daarvan komt er een beperkte gemeenschap van goederen waarin de echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden van een van de echtgenoten blijven privé en vallen niet in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Alleen de goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk van de echtgenoten waren en goederen die tijdens het huwelijk gezamenlijk worden verkregen vallen in de gemeenschap.

Lees meer...

27-11-2017 | Overgangsrecht afschaffing btw-landbouwregeling versoepeld

Een landbouwer die in 2017 onder de btw-landbouwregeling valt, krijgt het hele jaar 2018 de tijd om zijn recht op aftrek in één keer te effectueren. Dat staat in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het wetsvoorstel werd nog uitgegaan van het eerste kwartaal van 2018.

Lees meer...

27-11-2017 | Overgangstermijn voor fiscale eenheden met gecertificeerde aandelen verstreken

Eind 2016 is de Wet aanpassing fiscale eenheid in werking getreden. Een van de wijzigingen is aanscherping van de eis wanneer een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan worden gevormd. Om daarvoor in aanmerking te komen moet gehele juridische en economische eigendom in bezit zijn van de belastingplichtige.

Lees meer...

27-11-2017 | Hypotheken in Nederland worden mogelijk duurder

Het opleven van de Nederlandse woningmarkt komt niet alleen omdat de crisis voor bij is, maar ook door de erg lage hypotheekrente. Helaas is er weer nieuwe internationale/Europese regelgeving op komst waarvan de kosten voor invoering zullen worden doorberekend aan de consument, u dus. Hierdoor kan de kostprijs van een hypotheek voor u fors hoger uitpakken.

Lees meer...

20-11-2017 | Testamenten van vóór 2003 soms deels achterhaald door nieuw recht

Een onbedoelde fout in een testament is zo gemaakt. Dat blijkt soms ook het geval bij oude testamenten waarin een ouderlijke boedelverdeling wordt vastgelegd ten gunste van de partner waarmee de testateur samenwoonde. Om dat ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen vereist het testament wel redactionele nauwkeurigheid.

Lees meer...

13-11-2017 | Concepttestament is geen testament

Het komt nogal eens voor dat de notaris kort voor iemands overlijden een testament voor die persoon moet opmaken. Daarin wordt dan de laatste wil vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn het benoemen van een andere erfgenaam dan de achterblijvers hadden gedacht.

Lees meer...

13-11-2017 | Aansprakelijkheid bestuurder moet door eiser worden aangetoond

Bijna elke dag kunt in de krant wel iets over een doorstart van een failliet bedrijf lezen. Een doorstart verloopt niet altijd volgens hetzelfde spoorboekje. Het kan zijn dat een enig aandeelhouder van een gefailleerde BV de goodwill, het klantenbestand, het uitgevoerde onderhanden werk en de orderportefeuille van de gefailleerde BV koopt. Wat is dan de positie van de schuldeisers die met lege handen achter blijven?

Lees meer...

06-11-2017 | Publicatieplicht verzaken is economisch delict bestuurder

Elke vennootschap heeft de plicht om jaarcijfers te publiceren via de Kamer van Koophandel. Er bestaat geen algehele vrijstelling van deze plicht. Wel kan een kleine onderneming vrijstelling krijgen voor publicatie van onderdelen van de jaarrekening. Publicatie van jaarcijfers van een vennootschap moet uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn uitgevoerd.

Lees meer...

06-11-2017 | Levenstestament biedt veel mogelijkheden

Dementie, ongeval, hersenaandoening, langdurige ziekte. Allemaal mogelijke redenen waarom iemand niet meer geschikt is om zijn of haar eigen wil te bepalen. Dagelijks neemt het aantal mensen dat niet meer hun eigen wil kan bepalen, fors toe. Gelukkig heeft een aantal daarvan al een volmacht of levenstestament gemaakt waarin is bepaald wie welke beslissingen voor hen kan nemen. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben.

Lees meer...

30-10-2017 | Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparen

Als u kinderen en kleinkinderen hebt, zullen normaal gesproken de kleinkinderen pas iets van u erven als een kind vóór u zou overlijden. Dan komen namelijk de kleinkinderen voor uw overleden kind in de plaats. U kunt er ook voor kiezen om de kleinkinderen naast de kinderen bij uw nalatenschap te betrekken. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn.

Lees meer...

30-10-2017 | Bovengrens hypotheekgarantie omhoog

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2018 bekendgemaakt. Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000. Dat is ruim 8 procent meer vergeleken met dit jaar, nu is de grens nog € 245.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900.

Lees meer...

23-10-2017 | Executeur mag opdracht weigeren

In veel testamenten wordt een executeur benoemd, die de nalatenschap moet gaan afwikkelen. Een executeur is echter niet verplicht om die taak op zich te nemen. Als de executeur inderdaad weigert die rol op zich te nemen, zijn alle erfgenamen weer gelijk. Wat te doen?

Lees meer...

23-10-2017 | Voorkom een vechtscheiding

Onlangs verscheen in de media nieuws over de mogelijkheid om een anti-vechtscheidingsclausule in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden op te nemen. Daarmee kunt u bij een onverhoopte scheiding allerlei perikelen voorkomen.

Lees meer...

16-10-2017 | Einde dividendbelasting in zicht

Vanaf 2019 hoeven bedrijven (BV's en dergelijke) geen dividendbelasting meer te betalen. Dat zijn althans de plannen van het nieuwe kabinet. Dat gaat ondernemers en ook particulieren veel administratief werk schelen. De maatregel kost de Nederlandse staat geld, dat gaat de staat terugverdienen met extra belasting op andere terreinen.

Lees meer...

16-10-2017 | Huwelijkse voorwaarden geen Invloed op vererving, wel op erfbelasting

Maakt het iets uit wanneer u gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in de wettelijke gemeenschap van goederen als de eerste echtgenoot komt te overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen? Of u nou wel of geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt maakt niets uit voor de vererving van de nalatenschap.

Lees meer...

09-10-2017 | Geen partnerpensioen, ook al is er een concept notarieel samenlevingscontract

In vrijwel alle pensioenreglementen is opgenomen dat partners van de verzekerde na diens overlijden in aanmerking komen voor partnerpensioen, mits partners een notarieel samenlevingscontract hebben en de partner schriftelijk is aangemeld bij het pensioenfonds. Wie na het overlijden van zijn of haar partner geen notarieel samenlevingscontract heeft, vist achter het net. Datzelfde geldt als u op weg bent naar dat contract, maar alleen nog een concept heeft en er nog niks is ondertekend bij de notaris.

Lees meer...

09-10-2017 | Vanaf 2018 insluitingsclausule mogelijk in huwelijkse voorwaarden

Een heel nieuwe term doet zijn intrede in de huwelijkse voorwaarden. Per 1 januari 2018 treedt het vernieuwde huwelijksvermogensrecht in werking. Daarmee wordt het mogelijk om tegenover – de dan wettelijke – uitsluiting van onder meer schenkingen en erfenissen (voor de “koude kant”) juist een insluitingsclausule op te nemen. Hoe zit dat precies?

Lees meer...

02-10-2017 | Opvolgend bestuurder soms aansprakelijk voor schulden

Als bestuurder van een vennootschap bent u in sommige gevallen aansprakelijk naast de vennootschap zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onbehoorlijk bestuur en niet correct boekhouden. Met andere woorden, als u uw boeltje niet goed op orde heeft, kunt u als directeur van een vennootschap privé aansprakelijk gesteld worden.

Lees meer...

02-10-2017 | Erfdienstbaarheden geven soms forse problemen

Erfdienstbaarheden blijken in de praktijk vaak problemen tussen buren op te leveren. U hoeft maar naar een aflevering van de Rijdende Rechter te kijken voor al dan niet hilarische voorbeelden. Onlangs speelde weer een dergelijk probleem waarover de rechter zich moest uitspreken. Iemand kocht in 2015 een woning waarop (op het perceel) ruim 25 jaar eerder een erfdienstbaarheid was gevestigd ten behoeve van het perceel van de buurman. De nieuwe eigenaar stelde bij de rechter dat de erfdienstbaarheid door vermenging teniet is gegaan omdat de eigendom van beide percelen – het heersende en het dienende erf – al dertien jaar eigendom van dezelfde eigenaar was.

Lees meer...

25-09-2017 | BTW-landbouwregeling volgens plan afgeschaft

(Bron: Boerderij.nl 19/9/17) 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de btw afgeschaft. Het betekent dat met ingang van 2018 alle land- en tuinbouwers vallen onder de ‘normale' btw-regeling zoals die voor alle ondernemers geldt.

Lees meer...

25-09-2017 | Meer dan 20.000 verkochte woningen in augustus 2017

(Bron: Kadaster) In augustus 2017 registreerde het Kadaster 20.780 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,0% ten opzichte van augustus 2016 (19.975). Vergeleken met de voorgaande maand, juli 2017, is er ook sprake van een stijging van 4,0%. Het Kadaster registreerde toen 19.979 verkochte woningen.

Lees meer...

25-09-2017 | Afwikkeling huwelijkse voorwaarden ook afhankelijk van redelijkheid en billijkheid

Veel stellen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Bij een flink aantal daarvan is dat gebeurd onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en met een periodiek verrekenbeding voor de overgespaarde inkomsten. Hoe duidelijk ook gesteld, bij echtscheiding is de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden vaak een bron van twist. De rechter kijkt dan niet alleen naar de redactie van de voorwaarden, maar ook naar wat redelijk en billijk is.

Lees meer...

18-09-2017 | Artsen en notarissen stellen patiënt centraal

Praten over sterven: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase. Daarom heeft artsenfederatie KNMG in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen genootschap (NHG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de publicatie Tijdig praten over het levenseinde vernieuwd.

Lees meer...

18-09-2017 | Koopappartement? Let op reservefonds VVE

Een groot deel van het aanbod op de woningmarkt bestaat uit appartementen. Een appartementsrecht is de juridische benaming voor een onderdeel van een gebouw dat kadastraal gesplitst is in verschillende eenheden. Het splitsen in appartementsrechten is nodig als er sprake is van koopwoningen die boven/onder elkaar liggen. In de wet staat namelijk dat de eigenaar van een perceel grond automatisch eigenaar is van alles wat op of in die grond gebouwd is, de juridische term hiervoor is natrekking.

Lees meer...

11-09-2017 | Testament meest geschikt om aandeel kinderen in nalatenschap te beperken

Helaas komt het maar al te vaak voor, ouders die al jarenlang geen contact meer hebben met (een van) hun kinderen. Notarissen zien deze ouders met vragen hierover. Hoe kan ik mijn kind onterven, bereik ik hetzelfde als ik bij leven al mijn geld weggeef? Ingrijpende vragen, die echter wel beantwoord moeten worden.

Lees meer...

11-09-2017 | Eenmanszaak verdelen is nog niet zo eenvoudig

Dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de verdeling van een eenmanszaak blijkt wel uit een recente uitspraak in een procedure die wel zes jaar duurde. Dat ging over een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, die samen een vennootschap onder firma hadden. Vervolgens besloten zij gezamenlijk de vennootschap te ontbinden en dat de man de onderneming als eenmanszaak ging voortzetten. Daarna volgt echtscheiding, waarbij ook de waarde van de onderneming wordt vastgesteld.

Lees meer...

04-09-2017 | Vruchtgebruik onder bewind als verplichtingen niet worden nagekomen

Wie als partner het vruchtgebruik krijgt van de nalatenschap van zijn of haar overleden partner, moet wel zorgen dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen die aan dat vruchtgebruik zijn verbonden. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn uitvoering geven aan het verrekenbeding, het maken van een boedelbeschrijving, het maken van een opgave van de goederen die niet meer aanwezig zijn, die daarvoor in de plaats zijn gekomen en welke voordelen dit heeft opgeleverd.

Lees meer...

04-09-2017 | Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit

(Bron: CBS) In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor. Het aantal partnerschapsregistraties vertoont de laatste jaren een sterker stijgende lijn. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde cijfers.

Lees meer...

28-08-2017 | Overdragen van bedrijf vergt gefaseerde voorbereiding en uitvoering

Regelmatig is in het nieuws dat de komende jaren ontzettend veel ondernemers van eigen bedrijven met pensioen gaan. In veel gevallen gaat het om familiebedrijven, waarbij overdracht aan kind of kinderen het doel is. Hoe zorgt u er voor dat uw opvolger(s) binnen de familie een goede start kunnen maken, zonder al te hoge fiscale gevolgen?

Lees meer...

21-08-2017 | Bij koophuis zijn verzekeringen net zo belangrijk

Met het kopen van een huis loopt u ook een aantal financiële risico’s. Gelukkig kunt u zich hiertegen verzekeren. Sommige verzekeringen zijn zelfs verplicht als u een hypotheek afsluit zoals een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert een bedrag uit aan uw partner of nabestaanden als u komt te overlijden. Drie andere belangrijke verzekeringen zijn de opstalverzekering, de inboedelverzekering en de woonlastenverzekering.

Lees meer...

14-08-2017 | Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

Bij het erven van vermogens uit nalatenschappen vliegen erfgenamen elkaar steeds vaker zodanig in de haren dat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost. Steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen. Dat is niet verwonderlijk.

Lees meer...

07-08-2017 | Peildatum voor verrekening overgespaard inkomen bij einde samenwonen

Soms spreken echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden af dat zij overgespaard inkomen niet met elkaar zullen verrekenen zodra zij anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen. De vraag is wat dan de peildatum moet zijn. Is dat het moment dat een van beiden de echtelijke woning verlaat? Of moet gerekend worden vanaf de datum waarop een echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank?

Lees meer...

31-07-2017 | Aansprakelijkheid niet automatisch verdwenen na aandelenoverdracht

Ook na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u nog – jaren later zelfs – worden aangesproken voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de BV een pand huurt en u als aandeelhouder als medehuurder staat aangemerkt. Een aandelenoverdracht aan de kant van de huurders heeft niet automatisch invloed op de verhaalspositie van de verhuurder, ook al heeft u alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder.

Lees meer...

24-07-2017 | UBO-register komt er voorlopig nog niet

Voorlopig is er nog geen sprake van een werkend UBO register (ultimate beneficial owners, “de uiteindelijk belanghebbenden achter rechtspersonen”). Dat heeft alles te maken met vertraging van invoering van de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn. Na advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel over het UBO-register pas na de zomervakantie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Lees meer...

17-07-2017 | Oververhitting woningmarkt dreigt, laat je niet gek maken

Na de jarenlange crisis op de woningmarkt draait deze weer op volle toeren, het lijkt wel of de kurk van de fles is gekomen en iedereen ineens een huis wil kopen. Dat is ook niet zo gek, want wonen is een natuurlijke en eerste levensbehoefte. Gezinnen groeien, stellen gaan trouwen of samenwonen, ouderen blijven langer zelfstandig wonen en er ontstaan steeds meer eenpersoonshuishoudens. Nu ook nog de productie van nieuwe woningen ver achter ligt op het normale volume is het de economische wet van vraag en aanbod die de markt bepaald.

Lees meer...

10-07-2017 | Onbekende schulden in een nalatenschap

Als u erfgenaam bent in iemands nalatenschap is het van groot belang om na te gaan welke risico's u loopt als u de nalatenschap aanvaardt. U heeft als erfgenaam de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Lees meer...

03-07-2017 | Opzeggen vennootschap onder firma aan regels gebonden

Wanneer mag je een vennootschap onder firma (vof) opzeggen en wanneer mag je als vennoot een voorschot aan jezelf uitbetalen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in de Rechtbank Gelderland toen de rechter werd verzocht een ruzie tussen twee vennoten te beslechten.

Lees meer...

26-06-2017 | Ontbindende voorwaarde ook geldig bij afwijkende leveringsakte

Bepalingen in een zogenaamde voorlopige koopakte kunnen uiteindelijk van groot belang zijn voor koper en verkoper van een huis. Dat blijkt uit een zaak die onlangs voor de Rechtbank Overijssel diende. De aan de rechter voorgelegde kwestie was dat een verkoper een woning had verkocht aan een koper waarbij in de voorlopige koopakte was opgenomen dat de koop ontbonden zal zijn bij faillissement van de koper. Deze clausule zou ook in de uiteindelijke akte van levering moeten worden opgenomen, maar om onduidelijke redenen is dat niet gebeurd.

Lees meer...

19-06-2017 | Inzien (levens)testament door gevolmachtigde hangt af van volmachtgever

Het levenstestament is volop in ontwikkeling. Nu er in de praktijk steeds meer gebruik van wordt gemaakt, rijzen er soms vragen bij de praktische uitvoering van de in zo'n akte vastgelegde regelingen. Het kan belangrijk zijn voor de gevolmachtigde om de wil en bedoelingen van de volmachtgever te kennen, om zoveel mogelijk naar diens wensen te kunnen handelen. Maar er zijn uiteraard grenzen. De privacy van de volmachtgever moet beschermd worden. Hoe zit het met de verhouding tussen levenstestament en testament?

Lees meer...

12-06-2017 | Ondernemerstestament belangrijk voor continuïteit bedrijf

Als ondernemer ben je natuurlijk onsterfelijk, heb je het eeuwige leven en hoef je je over ziek zijn of overlijden geen zorgen te maken. Dat is natuurlijk allemaal waar. Totdat er wel iets gebeurt. Dan is het wel heel vervelend als er geen directeur is of iemand die kan handelen namens de vennootschap. Er ontstaat dan meestal ruzie tussen de erfgenamen omdat niet duidelijk is wie eigenaar van de onderneming gaat worden. Bovendien lopen klanten weg omdat onduidelijkheid leidt tot allerhande problemen.

Lees meer...

06-06-2017 | Verdeling nalatenschap voor verplichte vereffening vergt overleg via rechter

Erfgenamen die een nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, behoren de vereffening daarvan af te ronden voordat zij tot verdeling overgaan. Daarmee wordt gewaarborgd dat de schuldeisers met voorrang hun vorderingen kunnen incasseren. Als een erfgenaam eerder tot verdeling wil overgaan, dan moet deze de feiten en omstandigheden aandragen waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de schulden zijn voldaan.

Lees meer...

06-06-2017 | Wetsvoorstel functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Lees meer...

29-05-2017 | Ondernemers geremd door hoge erfbelasting

Ondernemers en familiebedrijven blijken flink last te hebben van de Nederlandse erfbelasting. Die is in Nederland fors hoger dan in andere landen om ons heen. Dit blijkt uit onderzoek van EY in bijna zeventig landen naar de reële belastingheffing bij bedrijfsoverdrachten.

Lees meer...

29-05-2017 | Onverwachte overdrachtsbelasting verrast steeds meer mensen

Iedereen weet wel wat een huis is. Echter, voor de overdrachtsbelasting is dat een rekbaar begrip. Dan blijkt een huis soms toch iets meer te zijn dan u dacht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de koop van een woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf. De fiscus kan u dan zo maar verrassen met een hogere overdrachtsbelasting dan u dacht.

Lees meer...

22-05-2017 | Eenmanszaak en zzp'er worden vaker BV

Steeds vaker wordt de eenmanszaak omgezet naar een BV. Dat heeft ook te maken met de politieke discussie over afschaffing van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Die afschaffing zou veel gevolgen hebben voor de ruim een miljoen zzp'ers in ons land.

Lees meer...

22-05-2017 | Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering

Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door een vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen haar echtgenoot in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan.

Lees meer...

15-05-2017 | Volmacht is geen vrijbrief voor opname geld voor eigen kosten

Veel kinderen hebben als mantelzorger een volmacht van hun ouder(s) om geld op te nemen van hun rekening voor uitgaven die de ouders anders zelf zouden doen. Als die ouder(s) wilsbekwaam zijn, hoeft de gevolmachtigde geen rekening en verantwoording over die opnames of uitgaven af te leggen in de nalatenschap van die ouders. Dat geldt overigens niet voor alle kosten.

Lees meer...

15-05-2017 | Goede voorbereiding op nieuwe privacywet scheelt problemen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een stappenplan gemaakt dat organisaties kan helpen bij de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Het stappenplan bestaat uit tien punten.

Lees meer...

08-05-2017 | Jaarlijkse verrekening huwelijkse voorwaarden essentieel voor ondernemers

De meeste mensen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben in hun huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. In veel gevallen gaat het dan om een periodiek verrekenbeding. Als dat bij u het geval is, doet u er goed aan om jaarlijks de verdeling van het overgespaarde inkomen en winst met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Lees meer...

08-05-2017 | Echtscheiding intrekken niet mogelijk

Het komt best wel voor dat gescheiden partners elkaar vroeg of laat weer vinden en zich met elkaar verzoenen. Om dan de rechter te vragen om de echtscheidingsbeschikking te vernietigen, gaat echter te ver. Wat kunt u wel doen?

Lees meer...

01-05-2017 | Lening van kinderen aan ouders aantrekkelijk

Er wordt heel veel geschreven over het ondersteunen van kinderen door ouders, bijvoorbeeld met een schenking voor het aankopen of verbouwen van een huis. Er zijn echter ook heel veel situaties waarin kinderen het beter hebben dan hun ouders of waarvan het vermogen van ouders in stenen – hun huis – zit. In die situatie kunnen kinderen hun ouders helpen.

Lees meer...

01-05-2017 | Op weg naar digitale burgerlijke procedures in handelszaken

Vanaf 1 september kunnen burgers die willen procederen in handelszaken bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland dat alleen nog digitaal doen, althans als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt. Het moet dan gaan over handelsvorderingszaken met een belang van meer dan € 25.000.

Lees meer...

24-04-2017 | Goed samenleefcontract is noodzaak

Recente statistieken wijzen uit dat steeds meer stellen besluiten om te gaan samenwonen in plaats van trouwen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vorig jaar meer kinderen geboren binnen samenleefrelaties dan binnen het huwelijk. Bij een huwelijk is er een uitgebreide regeling in de wet opgenomen waardoor problemen bij uit elkaar gaan of bij overlijden voorkomen worden. Voor een stel dat gaat samenwonen is in de wet helemaal niets geregeld.

Lees meer...

24-04-2017 | Trouwen: uitsluitingsclausule of insluitingsclausule?

Als een stel in Nederland trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, ontstaat de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen: het hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk.

Lees meer...

17-04-2017 | Van ondernemer met eenmanszaak naar dga in besloten vennootschap

Er zijn veel redenen te bedenken waarom het drijven van een onderneming vanuit een besloten vennootschap (BV) aantrekkelijker is dan vanuit een eenmanszaak. Toch is het niet verstandig er bij voorbaat van uit te gaan dat het drijven van de onderneming vanuit de besloten vennootschap altijd aantrekkelijker is. Afhankelijk van de verdiencapaciteit, risico en fiscale regelingen kan er het beste worden gekozen voor de ene of de andere structuur. Bij meer risico en een hogere verdiencapaciteit zal de BV eerder aantrekkelijk zijn dan de eenmanszaak.

Lees meer...

17-04-2017 | Bijzondere omstandigheden, bijzondere oplossingen….

Bijna iedereen weet wel ongeveer wat een samenlevingsovereenkomst is: een overeenkomst waarin men financiële afspraken maakt met iemand waarmee een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Meestal wordt zo'n contract door twee personen met elkaar gesloten, maar er kunnen ook situaties zijn waarin meer dan twee personen een samenlevingsovereenkomst sluiten. Er hoeft overigens ook niet altijd sprake te zijn van een liefdesrelatie, men kan ook als huisgenoten een gemeenschappelijke huishouding voeren. Bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst tussen een broer en zus is ook mogelijk.

Lees meer...

10-04-2017 | 5%-regeling stok achter de deur bij aankoop nieuwbouw woning

Nu er na de crisis eindelijk weer nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden is het goed om eens stil te staan bij de zogenaamde 5% regeling. In de praktijk wil het nogal eens voorkomen dat er bij oplevering van een nieuwbouwwoning een aantal gebreken wordt geconstateerd. Uiteraard is de aannemer dan verplicht deze gebreken alsnog op te lossen. Indien op dat moment de aannemer de complete koop-/aanneemsom al op zijn rekening heeft staan, wilde het wel eens zo zijn dat de aannemer geen haast maakte met het herstellen van de gebreken. Sinds 2003 is hiervoor een wettelijke regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer...

10-04-2017 | Partneralimentatie flink op de schop

In het parlement is een wetsvoorstel over partneralimentatie aan de orde, die in de oorspronkelijke versie de mogelijkheid aan partners gaf om partneralimentatie uit te sluiten. Dit zou dan in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kunnen worden vastgelegd. Die mogelijkheid is recent uit het voorstel verdwenen.

Lees meer...

03-04-2017 | Opeisen erfdeel ouder na overlijden (stief)ouder is verantwoordelijkheid erfgenaam zelf

Veel testamenten bevatten de clausule dat kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen na het overlijden van de andere ouder. Soms is daar een variant op geformuleerd, bijvoorbeeld dat de vordering uit de nalatenschap van een overleden ouder pas opeisbaar is als de stiefouder is overleden. Een kind is echter op grond van de wet geen erfgenaam van een stiefouder en zou mogelijk ook niet over dat overlijden kunnen worden geïnformeerd.

Lees meer...

03-04-2017 | Eigendom en zeggenschap onderneming uit elkaar door certificering

In de dagelijkse rechtspraktijk is het soms wenselijk om de zeggenschap en de financiële belangen van een onderneming uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld om de belangen van verschillende families te behartigen of om werknemersparticipatie in te voeren. Dit kan onder andere door certificering.

Lees meer...

27-03-2017 | Bij scheiding onenigheid over vergoeding investering door één partner

Of het nu binnen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie is, bij het beëindigen van de relatie doemt er nogal eens onenigheid op. Een regelmatig terugkomende voorbeeld daarvan is het al dan niet vergoeden van een investering van een van beide tot dan samenwonende partners in de woning. De vraag is wat de reikwijdte is van een afspraak in het samenlevingscontract over het alleen terugbetalen van investeringen als er sprake is van overwaarde.

Lees meer...

27-03-2017 | Ontlopen gehuwdennorm voor hogere AOW risicovol

Alleenstaande AOW’ers met een nieuwe relatie blijken nogal eens creatief om te gaan met mogelijkheden om er voor te zorgen dat toch een AOW-uitkering naar de norm voor een ongehuwde uitgekeerd blijft worden. Dat pakt niet altijd goed uit.

Lees meer...

13-03-2017 | Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Er komt een wettelijke minimumnorm voor het afstorten van reserves in het onderhoudsfonds van verenigingen van eigenaren. Daarmee is het des te meer van belang geworden om alle haken en ogen bij aankoop van een appartement vooraf goed te onderkennen en onderzoek te doen naar mogelijke hindernissen.

Lees meer...

13-03-2017 | Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

Hoe belangrijk het is om bij echtscheiding in het echtscheidingsconvenant goede en vooral duidelijke afspraken te maken, tonen twee recente uitspraken van de rechter aan. Telkens weer blijken ex-partners later de afspraken verschillend uit te leggen. Of het nu gaat om verandering van omstandigheden bij een van beiden, dan wel om het al dan niet samenwonen met een nieuwe partner.

Lees meer...

13-02-2017 | Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

In heel wat testamenten van weduwen en weduwnaars, die daarna samenwonen met een nieuwe partner, is opgenomen dat de partner na overlijden recht van gebruik en bewoning van het huis – eigendom van de weduwe of weduwnaar – krijgt. De gebruiker kan daarbij op basis van het testament worden verplicht om de gewone als de buitengewone lasten en herstellingen te laten uitvoeren en betalen. De vraag is of dit een onbegrensde verplichting is.

Lees meer...

09-01-2017 | Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen blijft de gemoederen bezig houden. Volgens de minister wordt het Nederlandse ondernemingsrecht merkbaar beter hanteerbaar en daarmee ook aantrekkelijker. De achterliggende gedachte is dat er meer eenheid zou moeten ontstaan bij de behandeling van verschillende rechtspersonen, de regels die nu al gelden voor naamloze en besloten vennootschappen gaan deels ook van toepassing worden verklaard op verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Lees meer...

12-12-2016 | Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Als u geen testament heeft opgemaakt, zal bij overlijden het wettelijk erfrecht van toepassing zijn. Met een geldig codicil kunt u nog wel wat roerende goederen toewijzen aan nabestaanden, maar u zet er de wet niet mee opzij. Ook al doet u mondeling uitspraken over uw wensen, of zet u zelf wensen op papier, de wettelijke regeling is dan nog steeds van toepassing.

Lees meer...

12-12-2016 | Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

De wet werpt een blokkade op tegen bestuurders die hun aansprakelijkheid willen ontlopen door een andere rechtspersoon als bestuurder te benoemen. Die blokkade houdt in dat de aansprakelijkheid die op de bestuurder-rechtspersoon rust ook komt te rusten op de bestuurder van deze bestuurder-rechtspersoon.

Lees meer...

17-10-2016 | Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Normaal gesproken wordt de verzorging van de langstlevende partner in een testament vastgelegd. Soms zijn er echter redenen om dat niet te doen, en in plaats daarvan die – moreel gevoelde – verzorgingsplicht al eerder tot uitdrukking te brengen met een of meer schenkingen aan de partner. De vraag is of er dan wel of geen schenkbelasting moet worden betaald.

Lees meer...

17-10-2016 | Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Statuten zijn niet zomaar een stuk papier of een document op uw harde schijf. Het zijn de rechtsregels voor uw bedrijf, vereniging of stichting. Wie in strijd met de statuten handelt, kan te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan u privé veel geld kosten.

Lees meer...

10-10-2016 | Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

Soms bevatten huurovereenkomsten opties tot koop van de woning door de huurder. Uiteindelijk kunnen de voorwaarden waaronder de optie benut kan worden, mee- of tegenvallen, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Wat te denken van de optie om over vijf jaar na aangaan van het contract de huurwoning te kopen tegen een waarde van tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis, en als de verhuurder in die periode de woning wil verkopen, hij die eerst aan de huurder moet aanbieden voor een prijs van eveneens tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis.

Lees meer...

03-10-2016 | Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Rechtbanken moeten zich met enige regelmaat buigen over geschillen waarbij een bestuurder een privé schuld door zijn BV heeft laten betalen, voorafgaand aan het faillissement van de BV. In de ogen van een curator staat een dergelijke handeling gelijk aan onrechtvaardige verrijking. De bestuurder in kwestie denkt daar meestal wel anders over.

Lees meer...

03-10-2016 | Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

Met alle media aandacht voor de voor- en nadelen van Airbnb rijst ook de vraag wat u als appartementseigenaar binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) wel en niet mag met kortstondige verhuur van uw woning. Of u dit wel of niet mag doen, hangt af van de redactie van de splitsingsakte en het splitsingsregelement.

Lees meer...

26-09-2016 | Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

In veel testamenten die voor 2003 zijn opgemaakt is de zogenaamde Ouderlijke Boedelverdeling (OBV) opgenomen, ook wel een langstlevende testament genoemd. Daarin worden alle goederen toebedeeld aan de langstlevende, onder de verplichting om de schulden te voldoen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Die vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende of in andere - in het testament opgenomen - gevallen. In het testament kan bijvoorbeeld als opeisingsgrond worden opgenomen het ongehuwd samenwonen van de langstlevende.

Lees meer...

26-09-2016 | Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Fouten zijn menselijk, ook bij het maken van splitsingsakten en splitsingstekeningen van gebouwen. Soms heeft dat nauwelijks negatieve gevolgen, maar het kan ook heel vervelend uitpakken. Dat overkwam eigenaren van drie gebouwen die vanuit een hoofsplitsing tot stand waren gekomen.

Lees meer...

19-09-2016 | De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Ook al is het erfrecht in de wet goed geregeld, in de praktijk blijken maar weinig mensen de wettelijke regels voor 100% als uitgangspunt te nemen. Veel mensen hebben aanvullende of van de wet afwijkende wensen. Deze wensen kunnen zij in een testament laten vastleggen, zodat dat wat zij willen, uiteindelijk ook wordt uitgevoerd. Waarom zou u van de wet afwijken en een testament maken? Wij noemen enkele veelvoorkomende redenen:

Lees meer...

19-09-2016 | Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Wie als beherend vennoot toetreedt tot een CV (commanditaire vennootschap), kan geconfronteerd worden met aansprakelijkheid en in het verlengde daarvan met forse financiële gevolgen. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt dat die gevolgen er zelfs kunnen zijn als u maar één dag als beherend vennoot optreedt.

Lees meer...

12-09-2016 | Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Testamenten bevatten nogal eens legaten aan een bepaald familielid, een goed doel of iets of iemand anders. Soms is dat een legaat in geld, maar het kan ook een legaat in natura zijn, bijvoorbeeld een antieke kast, een kunstwerk of een sieraad. Wat zijn uw rechten als die kast, dat kunstwerk of sieraad er niet meer is?

Lees meer...

12-09-2016 | Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

Wanneer bij een echtscheiding ook een eenmanszaak is betrokken, ligt onenigheid over de waarde daarvan op de loer. Voor de rechter wordt menig robbertje op dit punt uitgevochten. Als er sprake zou zijn van het buiten de boeken houden van een deel van de inkomsten, zijn ook de jaarcijfers niet betrouwbaar en zou de waarde van de onderneming niet (juist) kunnen worden vastgesteld. De rechter gaat uit van de feiten.

Lees meer...

05-09-2016 | Landerijen in verpachte staat voor erfgenaam-pachter

Wat gebeurt er met agrarische percelen, die bij leven door ouders aan een van meer kinderen zijn verpacht, na de door van beide ouders? Naar de erfgenamen, is de logische conclusie. De vraag is echter tegen welke waarde de percelen aan het betreffende kind kunnen worden geleverd.

Lees meer...

29-08-2016 | Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt op 1 september 2016 in werking. Erfgenamen die dan nog geen keuze hebben gemaakt of ze de erfenis zuiver zullen aanvaarden, doen dat in elk geval als zij handelingen verrichten waarmee eventuele schuldeisers worden benadeeld.

Lees meer...

22-08-2016 | Betere aanpak faillissementen mogelijk

Nu voortaan een stille curator al in de aanloop naar een faillissement aan het werk kan, is de kans op doorstart van ondernemingen flink groter geworden. Dat heeft positieve gevolgen voor de schuldeisers, voor de onderneming en voor de medewerkers. Deze maatregel past in de voorziene modernisering van het faillissementsrecht en is slechts een van de vele maatregelen in dit plan.

Lees meer...

15-08-2016 | Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Bij veranderingen in de samenstelling van uw gezin is het verstandig uw testament eens onder de loep te nemen. Is de inhoud nog accuraat? Bereikt u nog steeds het doel dat u voor ogen heeft? Het kan voorkomen dat uw testament door een veranderende situatie zorgt voor een andere uitkomst dan u nu zou willen.

Lees meer...

08-08-2016 | Kleinkinderen profiteren van testament

Heeft u geen testament en wilt toch dat uw kleinkinderen – als u er niet meer bent – een bedrag uit uw nalatenschap krijgen? De enige zekerheid dat uw wens zal worden uitgevoerd, heeft u met een testament. Volstaat u met een verklaring of een briefje in een la, dan doet u niet meer dan een beroep op uw kinderen om uw wens uit te voeren. Zij zijn daar niet aan gehouden, met alle fiscale gevolgen van dien.

Lees meer...

18-07-2016 | Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Wie na een overlijden handelingen verricht die verband houden met de afwikkeling van de erfenis, gedraagt zich als erfgenaam en heeft daarmee de erfenis zuiver aanvaard. Dat kan grote risico's met zich meebrengen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moeten de erfgenamen in dat geval het tekort uit eigen zak betalen. Per 1 september gaat dat veranderen.

Lees meer...

04-07-2016 | Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Aandelen in erfenis kunnen soms tot ingewikkelde vragen en situaties leiden. Een voorbeeld daarvan zijn aandelen van de eerstoverleden ouder in een BV, die door de kinderen worden geërfd, maar waarvan het vruchtgebruik is gelegateerd aan de de nieuwe echtgenoot van de ouder. Wat zijn dan de rechten van de erfgenamen?

Lees meer...

30-05-2016 | Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Schulden die uw ex-partner als ondernemer in een vennootschap onder firma (vof) heeft gemaakt, blijven u ook na een echtscheiding achtervolgen. De uitspraak van de rechter in een geschil tussen ex-echtgenoten, tevens ex-vennoten in een vennootschap vof, toont dat weer aan.

Lees meer...

09-05-2016 | Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

U zult maar iemand zo vertrouwen dat u hem of haar volmacht geeft om – als u dat zelf bij leven niet meer kunt – uw belangen te behartigen. Met als resultaat dat die vertrouwde persoon uw vermogen mede voor zichzelf en zijn familie gebruikt. Dat lijkt niet in lijn met uw belangen.

Lees meer...

02-05-2016 | Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Het plunderen van een gezamenlijke spaarrekening kort voor of op de dag van het verbreken van een relatie roept op zijn minst vragen op. Iedereen weet wel dat zoiets niet hoort en eigenlijk ook dat het niet mag. Soms moet de rechter dat nog maar eens uitspreken omdat de ex-echtelieden er samen niet uitkomen.

Lees meer...

25-04-2016 | Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

In de eerste helft van april kwamen alarmerende berichten naar buiten over het falen van opvolging in familiebedrijven. Volgens een studie van BDO Accountants & Adviseurs, Rabobank en Erasmus Centre for Family Business gaat dat in zeven van de tien gevallen mis. Dat komt vooral omdat de overdragende generatie na overdracht vaak te veel invloed houdt op de gang van zaken. Ook de dividendwens van de familie werkt niet echt mee aan de slagingskans.

Lees meer...

25-04-2016 | Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Bij echtscheidingen doet zich ook regelmatig de vraag voor van wie de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen zijn. Met andere woorden, zijn de van uw ouders ontvangen schenkingen ook voor de helft voor uw ex-echtgenoot. Naast het huwelijksregime (huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen) is ook van belang of er een uitsluitingsclausule (schoonzoon of –dochter krijgt dan niets) op de schenking rust.

Lees meer...

18-04-2016 | Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Veel testamenten bevatten een wettelijke verdeling van de nalatenschap. Dat betekent dat de regels hierover in de wet worden gevolgd. Echter, ook worden vaak aanvullingen hierop in het testament opgenomen. Een voorbeeld daarvan is dat wordt bepaald dat de vorderingen van de kinderen voor de helft opeisbaar zijn binnen zes maanden na overlijden. Wat gebeurt er dan als dat niet binnen zes maanden gebeurt. Het Hof Den Haag heeft daarin duidelijkheid gecreëerd.

Lees meer...

18-04-2016 | Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Directeur-grootaandeelhouders van een BV moeten alert zijn op de mogelijkheid dat zij als werknemers in hun eigen BV worden gezien en daarmee ook verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De fiscus ligt op de loer. Die kijkt naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van aandelen.

Lees meer...

11-04-2016 | Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Testamenten van mensen die getrouwd zijn of samenwonen bevatten vaak een clausule dat het vermogen eerst toekomt aan de langstlevende partner. Kinderen krijgen meestal een uitgestelde vordering, die opeisbaar wordt als de langstlevende partner overlijdt. Soms echter worden kinderen ook onterfd. Een tot uitkering komende levensverzekering kan bij een onterving de boel aardig in de war schoppen.

Lees meer...

11-04-2016 | Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Het is een prachtige mogelijkheid, het huren van een aan uw ouders toebehorend bedrijfspand voor uw BV tegen een alleszins schappelijke huurprijs. Ouders willen nu eenmaal voorkomen dat hun ondernemende kind in dergelijke situaties met hoge huurkosten wordt opgezadeld. Echter, het kan zich ook tegen u keren!

Lees meer...

04-04-2016 | Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

In veel samenlevingscontracten staat dat bij het einde van de relatie de meest draagkrachtige partner een bijdrage in het levensonderhoud van de andere partner dient te leveren. Er wordt in die gevallen vrijwel altijd aansluiting gezocht bij de alimentatieregeling zoals die in de wet voor getrouwde stellen is geregeld. Desondanks kan dat toch nog tot grote verschillen in inzicht leiden.

Lees meer...

28-03-2016 | Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Het komt nogal eens voor dat een nalatenschap een schuld bevat van een kind aan de overleden ouder(s). De kans is groot dat in die gevallen verschil van inzicht ontstaat tussen fiscus en erfgenamen over de waardering van die schuld. De rechter moet er nogal eens aan te pas komen.

Lees meer...

21-03-2016 | “We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Bij de afwikkeling van een nalatenschap horen we regelmatig: “We hebben het er al vaker over gehad, maar we hebben nooit de stap genomen om zelf een testament op te laten maken. We wisten eigenlijk wel dat het verstandig zou kunnen zijn om een testament te maken. Je denkt echter tegen beter weten in: Ach het overkomt ons niet… we hebben dus niet een testament gemaakt..en we dachten ook nog dat het duur zou zijn. We hadden achteraf toch eerder moet komen dan waren we nu beter en goedkoper uit geweest. ”.

Lees meer...

14-03-2016 | Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

Op dit moment is er in allerlei media en op discussieplatforms veel aandacht voor pensioen, pensioenopbouw en pensioenrechten. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar werknemers die pensioen opbouwen en pensioengerechtigden die (veel) minder pensioen krijgen dan daar waar zij op gerekend hadden. Een vergeten groep is de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) die pensioen in eigen beheer opbouwt.

Lees meer...